HÁZIREND Békéscsabai Lakásszövetkezet Alapszabályának II. sz. melléklete

Békéscsabai Lakásszövetkezet
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6.

Alapszabályának II. sz. melléklete

HÁZIREND

A LAKÓÉPÜLETEK, LAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉNEK, HASZNÁLATÁNAK RENDJE

A Békéscsabai Lakásszövetkezet a jelen házirendben meghatározza a lakásszövetkezet tulajdo-nában lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat, és megállapítja a lakásszövetkezeti és tagi, nem tag tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait, mely szabá-lyok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekinte-tében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.

1. Mindenki köteles lakásán belül, lakásán kívül egyaránt tartózkodni a környező lakás-ban élők nyugalmát zavaró tevékenység, magatartás gyakorlásától. Semmiképpen sem megenge-dett – a pihenést szolgáló általánosan elfogadott időszakban, este 10 órától reggel 7 óráig – a zajos, a szomszédos lakásokban áthallatszó éneklés, kiabálás, botrányt okozó ittasság, nagy hangerővel történő rádió-, tévé-, magnetofonhallgatás, háztartási vagy egyéb gép üzemeltetése, hangszer használata.

A lakóépületben

  • zajt okozó háztartási és egyéb gépek használata,
  • zajjal járó építési, szerelési munka végzése,
  • jelentékeny zajjal járó bármilyen más tevékenység
  • munkanapokon 8 és 18 óra,
  • szombaton 9 és 14 óra között,
  • a háztartási gépek használata

vasárnap és ünnepnapokon is 9 és 12 óra között engedélyezett.

E rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási vagy életveszély elhárí-tására irányuló munkavégzést.

2. Az esetenkénti családi, házi rendezvények tartása annyiban esik korlátozás alá, hogy az ezzel járó zaj nem lehet olyan mérvű, hogy az a környező lakásokban mások nyugalmát, pihené-sét zavarja. Az ilyen rendezvényt – amennyiben az azon részt vevők kellő mérsékletre nem képe-sek – a szomszédos lakástulajdonosok kérésére abba kell hagyni!

3 Zenészek, énekesek, ilyen tevékenységet folytató oktatók, szórakoztató intézmények működését – ha a lakásokban a pihenést gátolja – a szövetkezet javaslatára a polgármesteri hiva-tal meghatározott időszakra korlátozhatja, indokolt esetben az ilyen tevékenység megszüntetését elrendelheti.

4. Az épületből ablakon, erkélyajtón keresztül folyadékot kiönteni, hulladékot vagy egyéb tárgyat kidobni tilos. Erkélyt, loggiát, függőfolyosót takarítani, ott virágot öntözni csak úgy sza-bad, hogy ne folyjon le a víz, és ne hulljon le a szemét.

5. Háztartási szemetet zárható edényzetben kell a kijelölt gyűjtőhelyre eljuttatni, és az ar-ra rendszeresített tárolóedénybe helyezni. Tilos a házi szemetet a tárolóhelyre úgy eljuttatni, hogy menet közben a lépcsőházban, a folyosókon, utcán szétszóródjon.

6. A nem háztartási szemét (elhasznált berendezés, bútorok, nagyobb tárgyak) elszállítá-sáról a lomtalanításkor és egyéb a saját szolgáltatási körében meghatározott alkalmakkor szolgál-tató gondoskodik. (Ennek hiányában erről a tulajdonostársak kötelesek jogszabályban meghatá-rozott módon gondoskodni.)

7.  Szemétledobó berendezésbe kizárólag háztartási hulladék és szemét önthető.

8. A nem háztartási szemét, nagyobb tárgyak, elhasznált berendezések, bútorok elszállítá-sáról a lakás tulajdonosa tartozik gondoskodni.

9. Tüzelőanyagokat csak az arra kijelölt helyiségben, a tűzrendészeti előírások betartásá-val szabad tárolni.

10. A lakásban mosni csak hideg padlós helyiségben vagy más, arra kijelölt helyen sza-bad, ezt a munkát úgy kell elvégezni, hogy a lakás alatt lévő helyiségben áztatás ne keletkezzen.

11. Az ebtartás mértékét és módját az erre vonatkozó városi önkormányzati rendelet tar-talmazza [34/1993. (V. 27.). Függetlenül e rendelettől, az ebtartás nem megengedett, ha az a szomszéd tulajdonosok, lakáshasználók nyugalmát zavarja, ha az a közös helyiségek, lépcsőhá-zak, folyosók, valamint a környezet (járdák, utak, parkok stb.) higiéniáját és tisztaságát veszé-lyezteti. Az ebtartás megszüntetését, fentiekre figyelemmel, az érdekelt tagok és az igazgatóság kezdeményezheti.

12. Madarat úgy tartani vagy etetni, hogy az mások lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát vagy az épület közös használatra szolgáló területeit szennyezze, nem szabad. (Kivétel a madarak téli etetése.)

13. A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani, a lakásban tartott állatot oda kiengedni, etetni, kóbor állatot, valamint madarat az épületbe szoktat-ni nem szabad.

14. A más jogszabályokban meghatározott engedéllyel tartott állat okozta szennyeződést annak gondozója haladéktalanul köteles feltakarítani.

 

Lakóépületek állagvédelme, használata

15. A lakóházak, lakások és a környezet megóvása, karbantartása közérdek. Ez a lakás-szövetkezet tagjait, a lakások használóit és a lakásszövetkezetet egyaránt kötelezi.

16. A szövetkezet tagjainak, a lakások használóinak alapvető kötelessége, hogy a lakást, az épületben található közös részeket, helyiségeket (lépcsőház, előtér, tárolók stb.) a környezet-ben kialakított utakat, kerteket, parkokat rendeltetésüknek megfelelően használják és vegyék igénybe.

17. A kárt okozók – kiskorú esetében annak törvényes képviselője – kötelesek a polgári jog általános szabályai szerint a kárt megtéríteni. Az ilyen jellegű károkozókkal szemben, az ér-dekelt tagok kezdeményezése alapján, a lakásszövetkezet köteles a kártérítés érvényesítése érde-kében eljárni.

18. [a] A lakás tulajdonosa, használója köteles a biztonság érdekében a lakás tartozékát képező fűtőtesteket – kályha, konvektor, radiátor, falifűtő, tűzhely, vízmelegítő stb. – ellenőriz-tetni, meghibásodásuk esetén azokat azonnal javíttatni, a villany-, szennyvízvezetékek szükség-szerű karbantartásáról, javításáról gondoskodni.

[b] A szennyvízvezetékbe az erre kapcsolt szerelvényen keresztül – mosdók, mosogatók, WC-csészék, fürdőkádak – hulladékot, savas és lúgos folyadékot bejuttatni tilos. E berendezések rendellenes használatából eredő károkat, valamint a helyreállítás javítási költségeit a kárt okozó tartozik viselni.

[c] A lakástulajdonosa, használója köteles a lakásszövetkezetnek módot adni arra, hogy szükség esetén a lakásban a fűtőkészülékeket, a víz- és csatorna-szerelvényeket biztonsági okok-ból ellenőrizze, a közös vezetékek javítását elvégezze.

19. A lakóépület tulajdonosai kötelesek saját maguk vagy a lakásszövetkezet útján gon-doskodni a közös helyiségek, valamint az épülethez tartozó közterület takarításáról, karbantartá-sáról.

20. [a] Erkélyen, teraszon, loggián, udvarban, kertben vagy közterületen csak a városké-pet nem rontó és a közízlést nem sértő, a lakás rendeltetésszerű használatával összhangban lévő bútorok és egyéb tárgyak helyezhetők el.

[b] Virágot csak biztonságosan rögzített tartóban szabad elhelyezni.

[c] Ruhaneműt erkélyen, loggián kiteríteni csak korlátmagasságig szabad.

21. A tetőkijáratokat – a tízemeletes épületek kivételével - állandóan zárva kell tartani. A tetőre szerelés, javítás céljából lehet felmenni, s csak a tipegőkön lehet közlekedni. A szerelést, javítást úgy kell végezni, hogy a tetőn emiatt rongálódás, meghibásodás ne keletkezzen. Gyer-mekeket a tetőre felengedni és felvinni tilos!

22. A házak külső homlokzatain, falain változtatást, vagy a lakáson belül végzett zajjal já-ró építési, szerelési, átalakítási munkát csak a lakásszövetkezet és az építésügyi hatóság engedé-lye alapján lehet végezni.

23. Kapualjban, lépcsőházban, folyosókon, előtereken tárgyakat, bútorokat, dobozokat, kerékpárt, motorkerékpárt elhelyezni nem szabad.

24. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üzletek, szolgáltatóegységek tulajdonosai, használói vagy bérlői a házhoz tartozó közös részeken (lépcsőházak, tárolók, belső udvar stb.) árut, göngyöleget csak akkor tárolhatnak, ha ahhoz a lakásszövetkezet hozzájárult.

25. [a] Amennyiben az előbb említett helyeken a tilalom ellenére különböző tárgyak, járművek, anyagok, göngyölegek tárolása történik, s ez ellen az érdekelt tagok kifogást emelnek, a lakásszövetkezet – amennyiben a tárgy tulajdonosa megállapítható, azok értesítése mellett – köteles az így tárolt tárgyakat, anyagokat stb. a tulajdonos költségére elszállíttatni, raktározni.

[b] Amennyiben az elszállított tárgyakért a tulajdonos nem jelentkezik 3 hónapon belül, annak selejtezésére, megsemmisítésére kerül sor.

26. [a] A mindenkori tűzrendészeti szabályok betartásáért a lakásban a tulajdonos, illető-leg a használó, a közös helyiségekben tulajdonosok és használók egyetemlegesen felelősek.

[b] Kármegelőzés miatt az észlelt szabálytalanságok megszüntetésére a lakásszövetkezet köteles intézkedést tenni.

[c]  Lépcsőházban, közös helyiségben tilos a dohányzás.

27. Nagyméretű rovarfertőzés megszüntetése érdekében a tag, nem tag tulajdonos, hasz-náló a lakásban, helyiségben a rovarmentesítési munkákat köteles elvégezni, vagy a lakásszövet-kezet részközgyűlése által hozott e tárgyú döntése alapján közös rovartalanítási munkát tűrni, illetőleg az illetékes ANTSZ kötelezése alapján eltűrni.

28. A lakóépület, a benne lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek állagának védelme, hosszú távú használhatóságának biztosítása érdekében a tagok, nem tag tulajdonosok, bérlők, használók kötelesek

- a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket, valamint a közösségi helyisé-geket,

- a lakóépület központi berendezéseit és tartozékait (pl.: fűtő- és melegvíz-szolgáltató, háziszemét-ledobó, szellőztető, kaputelefon és felcsengető berendezés, központi televízió- és rádióantenna, személy- és teherfelvonó) rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nél-kül, gazdaságosan és lehetőleg kíméletesen használni.

29. A lakóépület közös részeinek lekerítése, elhatárolása tilos.

 

Gyermekjátszóhely, játszótér

30. A gyermekek csak a kijelölt játszó-, illetőleg tartózkodóhelyeket vehetik igénybe já-ték céljából. A lépcsőházak, előterek, folyosók játékra és tartózkodásra gyermekek számára nem kijelölt helyek. Ott-tartózkodásuk átmenetileg, rossz időjárás esetén kivételesen megengedett. Ez azonban nem járhat azzal, hogy az épületben lakók nyugalmát kiabálással, ajtócsapkodással, szaladgálással zavarják; szemeteljenek, lépcsőkön, folyosókon a közlekedést akadályozzák, a lépcsőházakat, felvonókat beszennyezzék, a festett, üvegezett épületrészeket megrongálják. Ilyen esetben a szülőknek előzetes figyelmeztetést, fokozott felügyeletet és ellenőrzést kell gyakorolni, gondoskodni kell a rend megtartásáról.

31. Játszani csak a saját és mások életét, testi épségét nem veszélyeztető játékkal szabad. A gyermekek magatartásáért, az általuk okozott kárért, a keletkezett szennyeződés eltakarításáért a szülők, a felügyeletet ellátók a felelősek.

 

Járművek tartása, tárolása, parkolás

32. A lakóépülethez tartozó udvarban, ha az 200 m2-nél nagyobb, a tulajdonosok többsé-gének egyetértése esetén a területnek maximálisan fele igénybe vehető járművek tárolására. Ezt a lehetőséget elsősorban mozgáskorlátozottak kérésére kell biztosítani.

33. Gyermekek számára kijelölt helyet gépjárműparkolás céljára igénybe venni nem le-het.

34.  Zöldterületen gépjárműparkolás, -tárolás nem megengedett.

35. [a] A háztömbök körül, az utakon, parkolóhelyeken gépjárművekkel az indításon túl bármilyen zaj okozása (túráztatás, ajtócsapkodás, várakozási ideje alatt a motor járatása, közle-kedésbiztonsági okokból eltérő céllal kürt használata stb.) tilos!

[b] Javítási munka, üzemanyagtöltés, olajcsere, festés, fényezés, kocsimosás csak az erre kijelölt helyen végezhető.

36. Tilos a házak közötti gyalogutakon, kerti utakon gépkocsival, motorkerékpárral, ke-rékpárral a KRESZ előírásaitól eltérően közlekedni.

37. Kerékpár, motorkerékpár épületen belül, lépcsőházi előtérben és lépcsőn nem tárolha-tó, az arra kijelölt tárolóban vagy alárendelt folyosókon is csak akkor helyezhető el, ha a tűzren-dészeti előírások ezt lehetővé teszik, és a közlekedést nem akadályozza.

38.  A gépjárműre vonatkozó tűzrendészeti előírások betartásáért a gépjármű tulajdonosa felelős és köteles gondoskodni az előírt eszközökről, készülékekről.

 

Közbiztonság, vagyonbiztonság

39. [a] A lakások tulajdonosai, használói kötelesek saját érdekükben az épület kapuit, lép-csőházi bejáratait este 22 órától másnap reggel 6 óráig zárva tartani.

[b] A tagok többségének kérésére vagyonbiztonsági okokból a lépcsőházi bejáratok, ka-puk napközben is zárva tarthatók.

40. A lakás tulajdonosának kötelessége, hogy a lakás valamennyi használója rendelkez-zen lépcsőházi bejárati kulccsal.

 

Szabálysértés

41. [a] A házirend megsértőit a lakásszövetkezet írásban figyelmeztetheti ajánlott levél formájában

[b] A házirenddel összefüggő ügyekben szabálysértési eljárás indítható.

42. A szabálysértési eljárás lefolytatása a helyi önkormányzati hivatal hatáskörébe tarto-zik.

 

Egyéb rendelkezések

43. A szövetkezet köteles a házirendet a lakóépületben kifüggeszteni.

44. A házirend 2006. január 01-től lép hatályba. Ezzel egy időben a korábbi házirend ha-tályát veszti.

 

Békéscsaba, 2005. szeptember 27.